เว็บไซต์ สสว. เพื่อผู้ประกอบการไทย

สสว.website

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นศูนย์กลางประสานระบบการทำงานของส่วนราชการ องค์กรของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และเอกชน ให้มีความต่อเนื่อง และสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน เพื่อผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อม นโยบาย มาตรการการดำเนินงานที่จะส่งเสริม SMEs ให้เติบโตและเข้มแข็ง เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ insurance your refinance เว็บไซต์นี้ สมัครสมาชิกฟรี มีข้อมูลที่ “จำเป็น” สำหรับผู้ประกอบการ “เยอะมาก” จำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องไปสมัครสมาชิกนะครับ