E-Book ฉบับเต็ม Thailand Internet User Stat 2014

 

แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย ปี 2557

 

แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย ปี 2557
ในการกำหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านและประเทศชาติมากที่สุด จำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อใช้สะท้อนพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตจากภาคประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อให้การกำหนดนโยบายดังกล่าวสามารถตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง รวมไปถึงการใช้เป็นข้อมูลประกอบการเตรียมความพร้อมด้าน ICT ของประเทศไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้ จำเป็นจะต้องพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึง ICT อย่างมีคุณภาพ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

 

Thailand Internet User Stat 2014

Thailand Internet User Stat 2014

 Download แบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย ปี 2557 คลิกที่นี่

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *